Thu Van Dao

Hanoi, Vietnam

Aug 8, 2016 ~ Aug 12, 2016

Hanoi

Vietnam

Aug 8, 2016 ~ Aug 12, 2016

# 1

(Translated) Back to Hanoi for a planned new but they all failed. And the most memorable days in Hanoi is Thu Anh, her sister that I really loved.

(Original) Trở lại Hà Nội với một dự định mới nhưng tất cả đều không thành. Và điều đáng nhớ nhất những ngày ở Hà Nội là Thu Anh, cô em gái mà tôi thật sự yêu quý.

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share